Καλώς ορίσατε! Καλώς τους

Καλώς ορίσατε! Καλώς τους! Beide Ausdrücke werden gebraucht, um neu Angekommene zu willkommen zu heißen. Der zweite Ausdruck ist mehr im mündlichen Verkehr üblich und hieße ganz wörtlich wohl ihnen.

neutrale Substantive auf –ο, ί und μα

neutrale Substantive auf ο, ί und μα Diese Arten neutraler Substantive sind sehr häufig und werden wir etwas später nur noch durch solche die auf –ος enden ergänzen (nicht zu verwechseln mit maskulinen Substantiven auf  –ος!). Zu beachten ist, dass diese Substantive im Nominativ, Vokativ und Akkusativ im die gleiche Endung haben, das gilt sowohl für die Singular Form als auch für die Plural Form. Beispiele:

Neutra auf –ο, Plural auf α:
το ούζο τα ούζα Uso(s)
το γλυκό τα γλυκά Süßigkeit(en), Kuchen(-)
το κομπλιμέντο τα κομπλιμέντα Kompliment(e)
το μνημείο τα μνημεία Monument(e)
το κτίριο τα κτίρια Gebäude(-)
Neutra auf ι, Plural auf ια:
το παιδί τα παιδιά Kind(er)
το ταξίδι τα ταξίδια Reise(n)
το ουζάκι τα ουζάκια Schnäpschen(-)
Neutra auf μα, Plural auf ματα:
το άγαλμα τα αγάλματα Statue(n)
το κατάστημα τα καταστήματα Geschäft(e)
το διαμέρισμα τα διαμερίσματα Wohnung(en)

Zu beachten ist, dass bei denjenigen Substantiven, die schon im Singular mindestens dreisilbig sind, sich der Akzent im Plural verschiebt; oder-mit anderen Worten–der Akzent fällt dann wie im Singular auf die drittletzte Silbe.

Zu erwähnen ist noch ein weiterer Typ neutraler Substantive, den indeklinablen, d. h. denjenigen Typ, dessen Endung unveränderlich ist. Es handelt sich hierbei gewöhnlich um neuere Fremdwörter wie το ταξί, τα ταξί Taxi(s).

Adjektive vom Typ 2

Adjektive vom Typ 2. Zu den bereits im Beitrag „Adjektive im Griechischen“ angesprochenen Adjektiven lernen wir hier eine weitere Art, den Typ 2 kennen. Sie werden geringfügig anders dekliniert und unterscheiden sich vom Typ 1 nur darin, dass ihr Stamm auf -i- oder auf einen sonstigen betonten Vokal ausgeht. Das Femininum Sing. Im Nominativ, Vokativ und Akkusativ endet auf (statt auf das von Typ 1) z. B. κρύος (Stamm κρύ): μια κρύα πόλη eine kalte Stadt, μια μικρή πόλη eine kleine Stadt; ωραίος (Stamm ωραί): η ωραία ομπρέλα der schöne Regenschirm, aber η μεγάλη ομπρέλα der große Regenschirm.

Die drei Typen in der Übersicht (den Typ 3 werden wir zu einem späteren Zeitpunkt behandeln):

Typ 1: Adjektive auf –ος –η –ο
Typ 2: Adjektive auf –ος –α –ο
Typ 3: Adjektive auf –ύς –ιά –ύ/ής –ιά –ί

Εσείς, εμείς … Nominativ der Personalpronomen

Εσείς, εμείς … Nominativ der Personalpronomen  Εσείς  ihr/ Sie ist der Nominativ des Personalpronomens der 2. Person Plural (du, ihr) und zugleich die Höflichkeitsform (= deutsch Sie), auch für nur eine angeredete Person. Alle Formen im Nominativ können wir aus der Tabelle unten entnehmen

Singular Plural
εγώ ich εμείς εμείς wir
εσύ du εσείς ihr/Sie
αυτός -ή- ό er/sie/es αυτοί sie

Zu beachten ist, dass diese Pronomen u. a. auch immer dann zu setzen sind, wenn kein Prädikat (Verb) folgt, z. B.: Μαρία: Εγώ όχι. Ich nicht. Παπάς: Εσύ, Αντρέα; (und) du, Andreas? 

θέλεις, θέλετε – κάνεις, κάνετε

θέλεις, θέλετεκάνεις, κάνετε  Wir haben es hier mit den Endungen der 2. Person (du, ihr) der regelmäßigen Verben vom Typ 1 zu tun. Im Singular εις im Plural ετε. Wir kennen damit alle Präsens-Endungen aktiver, regelmäßiger, nicht auf der Endung betonter Verben im Singular, , -εις, -ει und im Plural ουμε, ετε, ουν.

Singular Plural
θέλω ich will θέλουμε wir wollen
θέλεις du willst θέλετε ihr wollt/Sie wollen
θέλει er/sie/es will θέλουν sie wollen

από und der Akkusativ

από und der Akkusativ, από von, aus ist eine weitere Präposition, die wie σ(ε)– den Akkusativ verlangt, wie übrigens die meisten Präpositionen im Neugriechischen.

Δε δουλεύει. Δε μένουν

Δε δουλεύει. Δε μένουν. Δεν nicht – kann wie τον, την ohne dem –ν am Ende gebraucht werden, falls der folgende Laut kein Vokal oder kein κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, ξ, ψ ist.  (vergleiche den Beitrag „Der bestimmte Artikel, Akkusativ Singular“).  Δεν ist die allgemeine Art der Verneinung in der griechischen Sprache in Verbindung mit einem Verb, ausgenommen im Imperativ (μην) und für unser NEIN als (όχι), wenn kein Verb im Spiel ist.

μια μικρή εκκλησία

μια μικρή εκκλησία eine kleine Kirche.  Wir kennen ένα schon als neutralen unbestimmten Artikel ein und zugleich als Zahlwort eins. Μια ist das unregelmäßige Femininum hierzu. Es kann auch zweisilbig (besonders als Zahlwort) ausgesprochen werden (μία).

Κι εγώ είμαι Αυστριακός

Κι εγώ είμαι Αυστριακός. Auch ich bin Österreicher.
Εμείς μένουμε στην Αθήνα. Wιr (betont) wohnen in Athen.
Αυτοί έχουν (ένα) διαμέρισμα. Sie/die haben eine Wohnung.

Wir wissen bereits, dass Personalpronomen als Subjekt im Allgemeinen im Griechischen nicht nötig sind. Im Falle des Gegensatzes zweier Subjekte oder zum Zweck sonstiger Hervorhebung müssen sie aber gesetzt werden. Es handelt sich hierbei um die Fälle, wo man im Deutschen die Pronomen lauter ausspricht (betont).

στην Αθήνα

στην Αθήνα in Athen στη Θεσσαλονίκη in Saloniki. Zur Erinnerung: στον oder στο ist die Präposition σ(ε) in/an/auf/zu in Verbindung mit dem maskulinen bzw. neutralen Artikel des Singulars; στη(ν) ist die entsprechende Verbindung von σ(ε) mit την oder τη, dem femininen Artikel im Akkusativ Singular. (Das End wird so behandelt, wie bei „Der bestimmte Artikel, Akkusativ Singular“ bereits besprochen).