Ποιος, πόσος – Fragepronomen

ποιος –α -ο; wer?/welcher? Dieses Fragepronomen ist substantivisch (wer?) und adjektivisch (welcher, -e, -es?) zu gebrauchen: Ποιος είναι στο τηλέφωνο; Wer ist am Telefon? Ποιο λεωφορείο πάει … ; Welcher Bus fährt … ? Siehe auch hier.

πόσος –η -ο; ist ebenfalls substantivisch und adjektivisch verwendbar. Im Singular bedeutet es wie viel? oder wie groβ?. Im Plural nur wie viele?: Πόσο κάνει; Wie viel kostet es? πόσες δραχμές; wie viel(e) Drachmen? πόση ώρα; wie lange?

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.