πιο – für Komparativ als auch für Superlativ

ο πιο καλό δικηγόρος der beste Anwalt. Zu beachten ist, dass πιο zur Bildung sowohl des Komparativs als auch des Superlativs benutzt wird:

είναι καλό ς er ist gut είναι κοντό es ist kurz
είναι πιο καλός er ist besser είναι πιο κοντό es ist kürzer
είναι ο πιο καλός er ist der beste είναι το πιο κοντό es ist das kürzeste

Gewöhnlich wird der Komparativ mit πιο ohne Artikel gebildet, während der Superlativ normalerweise gebildet wird, indem der bestimmte Artikel vor πιο tritt. Den Satz η Δέσποινα είναι η πιο μεγάλη muss man aber mit Hilfe des Komparativs ins Deutsche übersetzen Despina ist die ältere, denn Athina hat nur zwei Töchter. Das liegt daran, dass η πιο μεγάλη hier ein Prädikatsnomen ist, das nicht ohne den Artikel stehen kann. Ebenso ist es in unserer Lektion 30 dort ist η πιο μεγάλη Apposition zu η Δέσποινα und muss ebenfalls, obwohl Komparativ und nicht Superlativ, den Artikel bekommen. Wenn Athina drei Töchter hätte, würde man η πιο μεγάλη (από τις τρεις) mit dem Superlativ die älteste (von den dreien) übersetzen.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.